Victor Wooten - Amazing Grace

                     NH   NH      NH              NH   NH   NH  
                                                  |----3----|   
     Q    H          E    E       Q    H          E    E    E   
G||---------------------<>5--|--<>L-------------<>4-------<>5--|
D||----------------<>5-------|-----------------------<>3-------|
A||--------------------------|---------------------------------|
E||--------------------------|---------3-----------------------|


    NH              NH        NH              NH        NH              NH    
    Q    H          Q         Q    H          Q         Q    H          Q     
--<>4--------------------|--<>5--------------------|-------------------------|
------------------<>3----|-------------------------|--<>5-------------<>5----|
-------------------------|---------3--------<>3----|-------------------------|
----L----3---------------|----L--------------------|---------3---------------|


    NH              NH   NH   NH      NH              NH    
                    |----3----|                             
    Q    H          E    E    E       Q    H          Q     
--<>5-------------<>4-------<>5--|--<>4--------------------|
-----------------------<>3-------|------------------<>3----|
---------------------------------|-------------------------|
----L----3-----------------------|----L----3---------------|


    NH                       NH   NH   NH         NH    
    Q    H        E  E       E    E    H          Q     
--<>3-------------------|--<>L-------<>7--------<>4----|
------------------------|-------<>7--------------------|
---------5--------7--8--|----9-------------------------|
------------------------|------------------------------|


    NH              NH   NH   NH      NH              NH    
                    |----3----|                             
    Q    H          E    E    E       Q    H          Q     
--<>3-------------<>4-------<>5--|--<>4--------------------|
-----------------------<>3-------|------------------<>3----|
---------------------------------|-------------------------|
---------3-----------------------|----L----3---------------|


    NH              NH        NH              NH    
    Q    H          Q         Q    H          Q     
--<>3--------------------|-------------------------|
-------------------------|--<>5-------------<>5----|
---------3--------<>3----|-------------------------|
-------------------------|---------3----------7----|


    NH             NH   NH   NH      NH             NH    
                   |----3----|                            
    H.             E    E    E       H.             Q     
--<>5------------<>4-------<>5--|--<>4-------------------|
----------------------<>3-------|-----------------<>3----|
----7--------------6------------|----5--------------4----|
--------------------------------|------------------------|


      NH  NH   NH     NH               NH  NH   NH     NH           
      S   E    S E    E  H             S   E    S E    E  H         
|---<>5-<>5--<>5----<>5-----------|--------------------------------|
|*--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|
|*----3---3----3------3-----------|--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|
|---------------------------------|----3---3----3------3-----------|


    NH  NH   NH     NH               NH  NH   NH     NH        NH      
    S   E    S E    E  H             S   E    S E    E  Q      Q       
--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|----------------------------<>4-----||
--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|--<>5-<>5--<>5----<>5-------<>4----*||
----3---3----3------3-----------|--<>5-<>5--<>5----<>5---------2----*||
--------------------------------|----3---3----3------3---------------||


    NH  NH   NH     NH   NH       NH  NH  
    S   E    S E    E    Q    S   S   E   
------------------<>7--<>L---------------|
--<>5-<>5--<>5----<>7--<>L------<>5------|
--<>5-<>5--<>5------5----L----------<>4--|
----3---3----3---------------------------|


    NH                   NH  NH  NH  NH     NH                NH    NH   NH  
    Q    E  S S S S E    S   S   S   S      E  S S E  S S S   E.    E    E   
--<>5------------------<>4-----<>5-<>4-|--<>L---------------<>4--------<>5--|
---------x-----------------<>3---------|--------------------------<>3-------|
---------------------------------------|-------2-2----2-2-------------------|
------------3-3-L-3--------------------|------------------------------------|


    NH                  NH   NH      NH                  NH   NH  
    S E  S E  E  Q      E    E       S E  S E  E  Q      E    E   
--<>L---------------------------|--------------------------------|
---------------------------<>5--|--<>L-----------------<>5-------|
----3-3--3----3-------<>3-------|---------------------------<>3--|
--------------------------------|----3-3--3----3-----------------|


    NH                   NH  NH  NH  NH     NH                NH    NH   NH  
    Q    E  S S S S E    S   S   S   S      E  S S E  S S S   E.    E    E   
--<>5------------------<>4-----<>5-<>4-|--<>L---------------<>4--------<>3--|
---------------------------<>3---------|--------------------------<>3-------|
---------------------------------------|------------------------------------|
------------3-3---3--------------------|-------3-3----3-3-------------------|


    NH                  NH       NH     NH            NH        NH  
    S S E  E  S S E.    S S E    S      E  E  E  E    Q    E    E   
--<>L-------------L---<>5------<>7-|--<>L-----------<>5-------<>4--|
----------------------<>5------<>7-|--<>L-----------<>5------------|
----5-5-------5-5-------7-L-8----9-|----L--7--5--4----3------------|
-----------------------------------|-------------------------------|


    NH                   NH  NH  NH  NH     NH                NH    NH   NH  
    Q    E  S S S S E    S   S   S   S      E  S S E  S S S   E.    E    E   
--<>3------------------<>4-----<>5-<>4-|--<>L-----------0---<>4--------<>5--|
---------------------------<>3---------|--------------0-----------<>3-------|
---------------------------------------|-------0-1-2------------------------|
------------3-3-L-3--------------------|------------------------------------|


    NH           NH  NH  NH  NH  NH  NH  NH  NH  
    S E  S E.    S   S   S   S   S   S   S   E   
--<>L----------<>3-----<>4-----<>5--------------|
-------------------<>2-----<>3-----<>4-----<>5--|
----3-3--3-----------------------------<>3------|
------------------------------------------------|


    NH                     NH   NH      NH                   NH  NH  NH  NH 
    E  S S E  S S S S E    E    E       S S E  E  S S Q      S   S   S   S  
------------------------------<>5--|--<>L------------------<>4-----<>5-<>4-|
--<>L--------------------<>5-------|---------------------------<>3---------|
-----------------------------------|----7-7--------------------------------|
-------3-3----3-3---3--------------|--------------0-0----------------------|


    NH               NH          NH  NH   NH     NH           
    Q    Q    Q      Q           S   E    S E    E  H         
--<>4---------------------||---<>5-<>5--<>5----<>5-----------|
-------------------<>3----||*--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|
---------5----4-----------||*----3---3----3------3-----------|
--------------------------||---------------------------------|


    NH  NH   NH     NH               NH  NH   NH     NH           
    S   E    S E    E  H             S   E    S E    E  H         
--------------------------------|--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|
--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|
--<>5-<>5--<>5----<>5-----------|----3---3----3------3-----------|
----3---3----3------3-----------|--------------------------------|


    NH  NH   NH     NH        NH          NH  NH   NH     NH        NH    
    S   E    S E    E  Q      Q           S   E    S E    E  Q      Q     
----------------------------<>4-----||-----------------------------------|
--<>5-<>5--<>5----<>5-------<>4----*||--<>5-<>5--<>5----<>5-------<>5----|
--<>5-<>5--<>5----<>5---------2----*||--<>5-<>5--<>5----<>5-------<>5----|
----3---3----3------3---------------||----3---3----3------3---------3----|


       NH      NH      NH      NH         NH   NH       NH            
  E    E  E    E  E    E  E    E     E    E    E  S S   E  E  E  S S  
-------------<>5-----<>5-----<>5--|----------<>7------<>7--5--L----5-|
-----<>7-----<>5-----<>5-----<>5--|-----<>7--<>L------<>7--------5---|
-----<>7------------------4-------|--5------------4-5---6-----L------|
--5-------7-------8---------------|----------------------------------|


    NH             NH  NH  NH  NH     NH             NH   NH  
    H.             S   S   S   S      H.             E    E   
--<>L------------<>4-----<>5-<>4-|--<>L-----------------<>5--|
---------------------<>3---------|-----------------<>3-------|
----7----------------------------|----8----------------------|
---------------------------------|---------------------------|


    NH             NH   NH      NH             NH   NH  
    H.             E    E       H.             E    E   
--<>L----------------------|----------------------<>5--|
----------------------<>5--|--<>L------------<>5-------|
----7------------<>3-------|---------------------------|
---------------------------|----8----------------------|


    NH             NH  NH  NH  NH     NH             NH   NH  
    H.             S   S   S   S      H.             E    E   
--<>L------------<>4-----<>5-<>4-|--<>L-----------------<>3--|
---------------------<>3---------|-----------------<>3-------|
---------------------------------|---------------------------|
----7----------------------------|----4----------------------|


    NH                    NH             NH   NH  
    W                     H.             E    E   
--<>L----------------|--<>L------------<>4--<>3--|
---------------------|---------------------------|
---------------------|---------------------------|
----1----------------|----6----------------------|


    NH             NH  NH  NH  NH     NH             NH   NH  
    H.             S   S   S   S      H.             E    E   
--<>L------------<>4-----<>5-<>4-|--<>L-----------------<>5--|
---------------------<>3---------|-----------------<>3-------|
---------------------------------|---------------------------|
----7----------------------------|----8----------------------|


    NH             NH   NH      NH             NH   NH  
    H.             E    E       H.             E    E   
--<>L----------------------|----------------------<>5--|
----------------------<>5--|--<>L------------<>5-------|
----7------------<>3-------|----8----------------------|
---------------------------|---------------------------|


    NH             NH  NH  NH  NH     NH             NH    
    H.             S   S   S   S      H.             Q     
--<>L------------<>4-----<>5-<>4-|--<>L-------------------|
---------------------<>3---------|-----------------<>3----|
---------------------------------|------------------------|
----7----------------------------|----8-------------------|


    NH          NH             NH   NH   NH   NH   NH   NH   NH    
    E  Q.       Q    Q         E    E    E    E    E    E    Q     
--<>5---------<>7---------|--<>2--<>3--<>4--<>5-------------------|
----5---------<>7---------|----------------------<>4--<>5---------|
-------5--------8----9----|--------------------------------<>4----|
--------------------------|---------------------------------------|


    NH                  
    Q    H.             
----------------------||
----------------------||
--<>L-----------------||
---10----3------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush downKunstner & titel = Victor Wooten - Amazing Grace ID = 202 Printet fra www.Musicmate.Dk